• info@hgmi.ir
  • ایده و روش سبز هرمز

راهکارهای نرم افزاری

شرکت ایده و روش سبز هرمز به مشتریان خود کمک می کند که از ظرفیت راهکارهای نرم افزاری جهت بهره گیری در راستای تحول دیجیتال در حوزه خدمات استفاده نمایند.

به همین منظور چندین محصول نرم افزاری آماده استقرار توسط ایده و روش سبز هرمز تهیه و به مشتریان پیشنهاد می شود. سفرشی سازی و توسعه راهکارهای نرم افزاری موجود از اهداف ایده و روش سبز هرمز است.