• info@hgmi.ir
  • ایده و روش سبز هرمز

پشتیبانی کامل

استقرار راهکارهای نرم افزاری توسط ایده و روش سبز هرمز نقطه شروع ارائه خدمات به مشتریان است. ما در بهره برداری حداکثری از ظرفیت های نرم افزاری مشتریان خود را تنها نگذاشته و ایشان را در مسیر توسعه و تحول دیجیتال تنها نخواهیم گذاشت.