• info@hgmi.ir
  • ایده و روش سبز هرمز

استراتژی و برنامه ریزی

امروزه همه مدیران با روش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک آشنا هستند. شرکت ایده و روش سبز هرمز به مدیران حوزه خدمات شهری کمک می کند که استراتژی های نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری را مبتنی بر روش های نوین تحول دیجیتال پایه ریزی کنند.